X

قوانین
- در صورت وارد کردن اشتباه از مسابقه حذف خواهید شد.

- هر شخص تنها یکبار امکان شرکت در مسابقه را دارد.

- الزاما با همان شماره موبایلی که جواب مسابقه را ارسال نمودید اقدام به ثبت نام نمایید