X

نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان

اگر هر کدام از ما تنها یک قدم به سمت حل مشکلات نان برداریم موفق خواهیم شد.

حضور در نمایشگاه به هم دلی بیشتر صاحبان صنعت آرد و نان کشور کمک خواهد کرد 

منتظرتان هستیم .

                                             علیرضا مروت پور

                                 دبیر اجرایی نهمین نمایشگاه بین المللی آرد و نان