اخبار شرکت

کسب تندیس دیموند 1396

دارنده تندیس دیموند نقره ای از نهمین جشنواره ملی مدیریت نظام توزیع و پخش سال 1396